فرازهاي از سخنان ارزشمند امام ابوحنيفه رحمه الله

تهيه كننده: عبدالخالق احسان
امام ابوحنيفه رحمه الله تعالي، همانگونه که در عرصه فقه و تدوين آن، مناظره با اهل باطل و مبتدعين و مقاومت در مقابل ظلم حکام ستمگر؛ سرآمد بوده سخنان ماندگاري نيز از خود به يادگار گذاشته است که هر نکته شان، پيام هاي ارزشمندي براي تمام اقشار امت اسلامي به ارمغان آورده است؛ اينک برخي سخنان شان را بدون تبصره خدمت عزيزان شنونده تقديم مي کنيم: به خواندن ادامه دهید